Varför skolbibliotek? 2017-06-30T13:50:07+00:00

Varför skolbibliotek?

Det undersökande arbetssätt som utvecklats i skolan innebär att varje skolelev skall kunna träna och utveckla förmågan att läsa och berätta men också att formulera frågeställningar och att utifrån dem söka, samla, bearbeta, värdera och analysera information. I detta arbete krävs tillgång till bra skolbibliotek med en inspirerande mångfald av litteratur, medier, författarbesök och bokprat. 

(Ur förordet till Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest. Utg. av Svenska Unescorådet. 2006). 

Skollagens grundläggande princip om likvärdighet omfattar även skolbibliotek. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Även skolbibliotekariens roll är värdefull  oavsett vilken typ av skolbibliotek man vill driva. För forskning, studier och lokala eller globala samarbeten eller mer som ett Makerspace, som lägger fokus mer på digital produktion och kompetens.

Ett modernt skolbibliotek finns med eleverna överallt och hela tiden. Det ger tillgång till skolans resurser, inspirerar till en bred kunskapsinhämtning,  skapar former för samarbete som inspirerar både till läsning och digitalt skapande. Allt med hjälp av bibliotekarierna expertis.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med skolbiblioteket på din skola?

Kontakta oss

Ett skolbibliotek ökar måluppfyllelsen.

Den frågan hör man allt som oftast, och frågan kring bibliotekets roll i en digitaliserad skola är ofta inte en pedagogisk fråga utan en budgetfråga. Det är inte ovanligt att skolor ersätter fackutbildade bibliotekarier med IKT-pedagoger eller lärare som får administrera skolans böcker.

2012 års undersökning av Pew Internet & American undersökte hur tonåringar söker på Internet.  83 % av lärarna svarade att den stora mängden information på Internet blev överväldigande för de flesta elever och att eleverna bara använde ett fåtal källor i sitt sökande. Informationssökning och informationskompetens ansågs också vara något som bör ingå i alla ämnen och att bibliotekspersonalen spelar en viktig roll.

I artikeln “New School Library” från 2013 skriver Sarah Davis, Dorcas Hand och Matthew Wittmer att starka och framgångsrika skolbibliotek kräver en bredd av resurser och entusiastiska utbildade bibliotekarier som kan stötta eleverna att använda och tillämpa olika typer av informationsresurser i kunskapsinhämtningen.

Library Services
Library technology

WeLib + Addera + Utveckla

Vi vill att alla skolor ska kunna ge sina elever en bra grund för att kunna själva söka, beställa och reservera media, se sina lån och låna om dem, genom en så kallad OPAC (Online Public Access Catalog). Detta ligger till grund för WeLib.

Vill du utöka din WeLib och lägga till olika typer av innehåll och ge ditt skolbibliotek den funktionalitet som passar den pedagogiska verksamheten bäst? Då väljer du att lägga in allt i WeLib, där du även kan addera andra tjänster, så som ElibU – för e-böcker och ljudböcker, eller film från UR Access eller Spelfilm Plus –  ditt skolbibliotek kan då bli en AV-Media central.

Allt innehåll/resurser kan du koppla mot läroplanens kursmål, vilket gör att du även kommer kunna söka resurser i skolans bibliotek via innehåll i kursplaner. Enkelt och överskådligt.

Kontakta oss
Library technology

Lär dig mer

Skolbibliotekariens roll är värdefull  oavsett vilken typ av skolbibliotek man vill driva. För forskning, studier och lokala eller globala samarbeten eller mer som ett Makerspace, som lägger fokus mer på digital produktion och kompetens.

Intresserad?

Lär dig mer om våra tjänster var du än är – anmäl dig till ett webinar redan idag!

Här kan du ladda ner en broschyr om WeLib

Eller kontakta oss genom att klicka på knappen här nedan, så hör vi av oss.

Kontakta oss